1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Đã rút