1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Logo Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Logo Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Logo Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Logo Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  0 Thích