Freelancer: mehediislam91219
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Choices Choi Kwang Do 3

Here is my 3rd entry for your contest, Sir. I tried to put everything related to Choi Kwang Do in this t-shirt.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    57
                   cho                     Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
Bài tham dự #57

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.