Freelancer: Mahafujur2021
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T-shirt design

Hello! I have done this design by understanding all the information given by you. I hope you like it. If you see this, tell me if you want to make any changes or add any elements. Thanks!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    72
                   cho                     Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
Bài tham dự #72

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.