Freelancer: vijaypatani01
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

Dear Ma'am, I have an updated logo as per your given reference ideas. Please Check. I hope you like it. Lets me know if any kind of corrections :) Thanks!!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    515
                   cho                     Design a watermark for Business
Bài tham dự #515

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.