Freelancer: juanchi7
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Creative AD

I am a huge fan of creative ads. In my experience as an art director in advertising agencies, I could say that cute funny ads sell more that a big promo!

Bài tham dự cuộc thi #10 cho Design an Advertisement for Lawn Sign
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

  • juanchi7
    juanchi7
    • cách đây 5 năm

    I made a typing mistake. "You will have" instead of "I will have"

    • cách đây 5 năm