Freelancer: amineatlassi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

True care V3

I submitted 2 entries with different Hero images , let me know what you think

Bài tham dự cuộc thi #75 cho Design an App Mockup (The landing page only)
Bài tham dự #75

Bảng thông báo công khai

  • lpopov80
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    I like the first with a boy more.

    • cách đây 3 năm