1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #6 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #2 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  Graphic Design Bài thi #2 cho Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
  0 Thích