Freelancer: geniedesignssl
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Mobile App Design

I have designed first three screens according to the wireframe provided. Hope you will like it. I will design further designs based on your feedback on these three screens. Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Design an App Mockup for Homeless Tracking Mobile App
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.