Freelancer: JoaoPedroPereira
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

exemple

This is just to show you how this logo going to look in a burned wood, what do you think about it :)?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Design an award winning Logo and put into a one page brochure
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • invenitve7
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  this is the look i am after

  • cách đây 7 năm