Freelancer: adityasrinate
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Mr. D.I.Y

Ive made a new superhero!! With a tablet and reading glasses as his accessories. Also his face shows the words D I Y. Hope u like it. Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Design an awesome vector logo for a superhero character -
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.