Freelancer: victorshade9999
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

edited

Dear Sir, color is changed. This picture is 100% my own drawing from sketch and drawn with Adobe Illustrator.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    19
                   cho                     Design an awesome vector logo for a superhero character -
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.