Bảng thông báo công khai

  • NebulaCTO
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    Hi - thank you for your entry. I like the design very much its very creative, but can it be packaged to be more square like an app icon?

    • cách đây 7 năm