Bảng thông báo công khai

  • NebulaCTO
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 7 năm

    Thank you for your entry, but I would prefer to stick with our current corporate logo.

    • cách đây 7 năm