Freelancer: CarolineMagget
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

First attempt

Let me know what suggestions. This 450 format allows greater flexibility re colour etc.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     Design an infographic for company
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.