ShushantV Avatar

Các bài tham dự của ShushantV

Cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype

 1. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về 3D Modelling cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về 3D Modelling cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #42 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #42 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #42 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #42 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về 3D Modelling cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #39 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về 3D Modelling cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #15 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #15 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #15 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #15 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về 3D Modelling cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Modelling Bài thi #11 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  1 Thích