1. Á quân
  số bài thi 179
  Bài tham dự #179 về Graphic Design cho cuộc thi Design custom emojis for a YouTube-channel's membership program
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi Design custom emojis for a YouTube-channel's membership program
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 165
  Bài tham dự #165 về Graphic Design cho cuộc thi Design custom emojis for a YouTube-channel's membership program
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 164
  Bài tham dự #164 về Graphic Design cho cuộc thi Design custom emojis for a YouTube-channel's membership program
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 163
  Bài tham dự #163 về Graphic Design cho cuộc thi Design custom emojis for a YouTube-channel's membership program
  Bị từ chối
  0 Thích