Freelancer: crazychoice522
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2d simple emoji

sir please check the design quality i hope you like this if you need any change please let me know,100% edit possible as like you want color,body eye hadphone,music icon.please sir check the design and rate my work if you satisfied my work. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    95
                   cho                     Design custom emojis for a YouTube-channel's membership program
Bài tham dự #95

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.