Freelancer: morizu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

pop logo

a hip logo for your company, three color symbol will represent your service, unique writing of popsicle means emphasising on this company's creative ideas.

Bài tham dự cuộc thi #47 cho Design en logo for popsicle
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.