Freelancer: dominion66
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Version 2

Added more bevel to objects, removed glow on O. Added optional backdrop for shadows. any Changes you would like to see, let me know.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    89
                   cho                     Design enhancement in 3D for DALO logo
Bài tham dự #89

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.