antoaneta2003 Avatar

Các bài tham dự của antoaneta2003

Cho cuộc thi Design food packaging label

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  1 Thích