Freelancer: elkebirmed
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Banana Bread

An elegant idea of the label, Tell me what's great about it & what's the bad in it to optimize it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    23
                   cho                     Design food packaging label
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.