Freelancer: SergiyVM
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Doorbell Device Design

[ 1 ] General look [ 2 ] Components [ 3 ] Cover part designs [ 4 ] LEDs demo [ + ] Animated demo -- https://youtu.be/Z0i8bcFOUw0


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    39
                   cho                     Design for doorbell device.
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.