Freelancer: andersnikolajsen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TECHNUR Logo

Have come with my proposal for a '' TECHNUR '' logo. Have even made mold so there is no copyrigth

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Design logo and retail box
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.