StrujacAlexandru Avatar

Các bài tham dự của StrujacAlexandru

Cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 246
  Bài tham dự #246 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 251
  Bài tham dự #251 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 248
  Bài tham dự #248 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  3 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 247
  Bài tham dự #247 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 245
  Bài tham dự #245 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 234
  Bài tham dự #234 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 233
  Bài tham dự #233 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 232
  Bài tham dự #232 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 212
  Bài tham dự #212 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 209
  Bài tham dự #209 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  2 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 266
  Bài tham dự #266 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 241
  Bài tham dự #241 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 240
  Bài tham dự #240 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 239
  Bài tham dự #239 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 238
  Bài tham dự #238 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 235
  Bài tham dự #235 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 231
  Bài tham dự #231 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích
 24. Á quân
  số bài thi 224
  Bài tham dự #224 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo for publisher and library shop
  Bị từ chối
  0 Thích