Freelancer: Nisshan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Folder Design

Hi Sir, Here is the design for folder. I hope you like it. Please tell me if any changes are needed. Thanks.

Bài tham dự cuộc thi #1 cho Design me a folder
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

  • joshsands
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 2 tháng

    Good start, but not a huge face of the layout on the back or the red font.

    • cách đây 2 tháng