Freelancer: blueboss100
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Small video for Taleam

Hello Sir, This is my work for you. If you need any change you may tell freely. I am waiting for your valuable feedback. https://drive.google.com/file/d/1LqTkrv97kmf_qGGCU5ZoXGjuHla2aRB4/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Design me a 1 minute video for my small tech business - 19/09/2020 17:00 EDT
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.