Freelancer: sundaart
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new logo

I made the letter " O " be like wearing a top ,, I hope you like it

Bài tham dự cuộc thi #29 cho Design new Logo for Alumni Organisation
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.