Freelancer: hire4design
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo and Label Design

Hello, Please check my new entry with some new changes may be you like. say me if any changes requires. Thanks.

Bài tham dự cuộc thi #98 cho Design of a logo and label for a juice bottle / company
Bài tham dự #98

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.