1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Graphic Design Bài thi #3 cho Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design product description for wedding dresses (over a existing text)
  Đã rút