Freelancer: webull
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

All Brand Design

Hello CH, please go through all designs. I have uploaded business card, letterhead, envelope and power point presentation front and inner page designs.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    188
                   cho                     Design some Business Cards for Mativy
Bài tham dự #188

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.