Freelancer: PredragNovakovic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Outdoor lab business card_version 2

Transparent plastic buisness card with green foil letterpress. Details (address, phone number, web address, etc) are also transparent.

Bài tham dự cuộc thi #43 cho Design some Business Cards for Outdoor Lab *UPDATE*
Bài tham dự #43

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.