Freelancer: MilanKalb
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Gold Foil Revision #3

I did the fireplace that you asked for and made it larger. It looks much better, you had a good idea ;). Enjoy!

Bài tham dự cuộc thi #48 cho Design some Business Cards for our company selling Fireplaces
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.