Ruxi91 Avatar

Các bài tham dự của Ruxi91

Cho cuộc thi Design some Icons for a board game

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  2 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design some Icons for a board game
  Đã rút