Freelancer: Ruxi91
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Icons

Hi! These are my first 6 icons. Please let me know if you like them,to know whether to continue or not. I hope you like my work. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     Design some Icons for a board game
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.