Freelancer: LLInnovations
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Black & White Congratulations

Front features: Black and White pattern, bride and groom initials, and saying. Inside: Says congratulations and has double hearts.

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Design some Stationery for a Wedding Greeting Card - repost
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

  • westmins
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Fabulous design well done.

    • cách đây 4 năm