Freelancer: cherrycherrie
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Wedding modern greeting card

Front view and inside view. Horizontal flip open card.

Bài tham dự cuộc thi #30 cho Design some Stationery for a Wedding Greeting Card - repost
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

  • westmins
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Hi Cherrycherie, I love these designs well done.

    • cách đây 4 năm