Freelancer: sophialotus
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Updated design

Updated the girl's dresses from previous entry so that it stands out better against a pink background.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    32
                   cho                     Design web-site buttons for category page
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.