Freelancer: riponsumo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

leaflet mailchimp size

Sir, I have designed the leaflet according to the Mailchimp size. I hope you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    78
                   cho                     Design work for use in e-campain & social media
Bài tham dự #78

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.