Freelancer: kazierfan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Designed Identity template for you !!

Fonts, colors anything can be changed any time. All the dimensions are okay (3.5in X 2.25in). Just put your text. Thank you. :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     Develop a Corporate Identity for ID card
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.