Freelancer: kazierfan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Have designed another one for you !!

Fonts, font position, colors anything can be changed. Composition of blue and grey showed here. Thank you. :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    32
                   cho                     Develop a Corporate Identity for ID card
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.