Bảng thông báo công khai

  • PatrickDigi
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    I like how the X connects with the border now. It's more powerful.

    • cách đây 3 năm