Bảng thông tin công khai

  • PatrickDigi
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    Interesting idea. Could the lines in the logo be tweaked to resemble the shape of an N more?

    • cách đây 2 năm