Freelancer: zetabyte
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Paylink Logo 2

Slightly modified font, and logo is a creative combination of "P" and "L" linked together.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     Develop a Corporate Identity for Paylink
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.