Freelancer: agaricidani
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Michael Winkler - business card and logo

This is my vector design work with your name: a graphic design and a artwork.Best regards, Daniel!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Develop a Corporate Identity for Personal Coaching Website
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.