Freelancer: sergiovc
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

lácto Sur v1.3

Incluí el acento en lácteo, igual y se puede remover, gracias por tomar en cuenta mis diseños.

Bài tham dự cuộc thi #18 cho Diseñar un logotipo for Wholesale Business
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.