Freelancer: lenasinishina88
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Magna Mater sketch1

In the first sketch we used a frame that reminds an oval. The writing extends beyond the frame. Please let us know what you think. Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    36
                   cho                     Disegnare un Logo for MAGNA MATER Italica
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.