Freelancer: Luqpa
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Ebay Description Image

Modified banners - change of the background to blue or light yellow / tranparency of the boxes.

Bài tham dự cuộc thi #7 cho Ebay Description Image - suitable for mobile device as well as desktop
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.