aj13mjoshi Avatar

Các bài tham dự của aj13mjoshi

Cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #73 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #73 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #73 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #73 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #72 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #72 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #68 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #68 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #67 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #67 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #20 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #20 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #71 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #71 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #70 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #70 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #69 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #69 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #21 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Graphic Design Bài thi #21 cho Ebook Cover to “I Deserve More”
  Bị từ chối
  0 Thích