Freelancer: bairagythomas
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Book cover Design.

Hello sir. Greetings. Please check my design and eBook mockup. I hope you like it. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    98
                   cho                     Ebook Cover to “I Deserve More”
Bài tham dự #98

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.